Poradna rané péče 

POSLÁNÍ RANÉ PÉČE

Posláním Poradny rané péče je poskytovat celostní péči a podporu rodinám s dítětem ve věku od 0 do 7 let s mentálním, pohybovým a kombinovaným postižením, rodinám s dětmi s nerovnoměrným a ohroženým vývojem. Naší prioritou je jejich integrace/inkluze do společnosti. Poskytujeme rodině podporu při hledání cesty v její náročné životní situaci. Spolu s rodiči podporujeme vývoj dítěte, pomáháme jim prožívat proces výchovy pozitivně a posilujeme začleňování celé rodiny do sociálního prostředí při respektování jejich potřeb, práv a důstojnosti. Usilujeme, aby dítě, které provázíme, mohlo vyrůstat v přirozeném prostředí vlastní rodiny.


KOMU JE RANÁ PÉČE URČENA?

Služba je určena dětem se zdravotním postižením a dětem s ohroženým vývojem (od narození do sedmi let věku) a jejich rodinám.

Jedná se o:

- děti s tělesným postižením a jejich rodiny

- děti s mentálním postižením a jejich rodiny

- děti s kombinovaným postižením a jejich rodiny

- děti s ohroženým psychomotorickým vývojem a jejich rodiny


CÍLE RANÉ PÉČE

Cílem rané péče je pomáhat rodičům poznat, pochopit a naplnit potřeby svého dítěte. Společně hledáme nejvhodnější postupy pro rozvoj dítěte v oblasti komunikace, sebeobsluhy, hry, vzdělávání, zapojení mezi vrstevníky. Poradenstvím v oblasti vývoje dítěte a sociálním poradenstvím posilujeme schopnosti rodiny tak, aby se dítě se znevýhodněním mohlo postupně začleňovat do přirozeného sociálního prostředí. Služba se zaměřuje na  podporu rodin s dítětem s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením.


ZÁSADY SLUŽBY RANÉ PÉČE

Partnerský přístup – klient je rovnocenným partnerem, respektujeme jeho práva a svobodné rozhodnutí; klient, zákonný zástupce a pečující osoba jsou členy týmu a podílejí se na způsobu poskytování služby

Právo volby – uplatňujeme individuální přístup ke každému klientovi podle jeho potřeb; klient se může rozhodnout pro přijetí či nepřijetí nabízené činnosti; služba je koncipována na základě aktivní účasti klientů při plánování a poskytování služby

Flexibilita – služby pružně přizpůsobujeme potřebám a možnostem klienta, a to z hlediska času i místa poskytování; při plánování návštěv u klienta respektujeme chod a rytmus rodiny

Kontinuita – informujeme klienta v průběhu poskytování služby rané péče i během jejího ukončování o  návazných službách a nabízíme jejich zprostředkování

Soulad poskytovaných služeb s metodikou – při poskytování služeb se řídíme písemně zpracovanými metodikami, které jsou v souladu se zákonnými požadavky České republiky 

Komplexnost služeb – v případě potřeby navrhujeme rodině klienta pomoc a spolupráci dalších odborníků (př.: lékaři, učitelé) a zprostředkujeme jim na ně kontakt, popřípadě tuto spolupráci navazujeme na přání rodiny

Ochrana práv klientů a respektování jejich důstojnosti – respektujeme a chráníme soukromí rodiny klienta; respektujeme názor a vůli klienta, pečující osoby a zákonného zástupce; službu poskytujeme tak, aby klient nebyl vystaven předsudkům a negativnímu hodnocení ze strany veřejnosti; zachováváme mlčenlivost o skutečnostech, které se v souvislosti s poskytováním služby dozvíme; aktivně pracujeme s názory zákonných zástupců a pečujících osob, s jejich podněty, připomínkami a stížnostmi


PRINCIPY SLUŽBY

- Princip důstojnosti

- Princip ochrany soukromí klienta

- Princip zplnomocnění

- Princip nezávislosti

- Princip týmového přístupu a komplexnosti služeb

- Princip přirozenosti prostředí

- Princip práva volby

- Princip kontinuity péče


JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU

První kontakt s pracovníkem Poradny rané péče Diakonie ČCE – střediska CESTA se odehrává telefonicky, poštou nebo osobně. Pracovník domluví se zájemcem termín první návštěvy, která obvykle probíhá v prostorách poradny. Zájemce je na ní podrobně informován o možnostech užívání služby rané péče. Pokud pro zájemce není možné dopravit se do poradny, mohou se domluvit na návštěvě v domácnosti zájemce.


PRŮBĚH SLUŽBY

Při prvních návštěvách vytváří klient spolu s poradcem rané péče individuální plán. Klient, zastoupený zpravidla pečující osobou (zákonným zástupce dítěte či jiným člen rodiny), si v tomto plánu stanovuje osobní cíl, kterého chce s pomocí služby dosáhnout. Individuální cíle vychází z přání a potřeb klienta a pečující osoby. Poradce pouze dbá na to, aby tyto cíle byly v souladu s cíli Diakonie ČCE – střediska CESTA. Dále je v plánu stanovena délka a frekvence návštěv, místo poskytování. Raná péče je terénní služba (v rodině), popřípadě doplněná o ambulantní formu (v poradně). Nelze ji proto poskytovat pouze v prostorách Poradny rané péče. Vzhledem k charakteru služby je předpokladem jejího poskytování angažovaná účast pečující osoby na plánování i průběhu služby. Zpravidla je dohodnuta jedna návštěva za 2 až 6 týdnů. Rozsah návštěvy bývá 1 až 3 hodiny. Služba musí být poskytnuta minimálně jednou za 3 měsíce. Frekvence a rozsah návštěv však závisí také na aktuálních možnostech poradce.

V individuálním plánu je také stanoven klíčový pracovník. Jedná se o poradce, který ke konkrétnímu klientovi dochází a je zodpovědný za plánování a průběh služby. Z každé návštěvy je sepsán záznam o poskytování rané péče. Ten pak poradce založí do karty klienta, která je uložena v poradně. Na požádání může klient do své karty nahlížet.


OBSAH SLUŽBY

- Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

- Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

- Sociálně terapeutické činnosti

- Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostíKONTAKTNÍ ÚDAJE

Adresa služby:

Diakonie ČCE – středisko CESTA

Na Stavidle 1266

686 01 Uherské Hradiště

(budova bývalé MŠ ve Staré Tenici)

Pevná linka: 572 557 273 (kontaktní osoby: Mgr. Dana Štěrbová, PhDr. Stanislava Kebortová)

Mobil: 737 507 915 (kontaktní osoba: Mgr. Dana Štěrbová)

E-mail: rana.pece@strediskocesta.cz

 

Forma služby: terénní, ambulantní

 

Kapacita služby: 

3 rodiny týdně - terénní forma

2 rodiny týdně - ambulantní forma 

 

Provozní doba: 

terénní forma:

pondělí: 13 - 18 hodin

čtvrtek: 13 - 18 hodin

pátek: 13 - 18 hodin 

ambulance:

úterý: 13 - 18 hodin 

čtvrtek: 7.30 - 11.30 hodin 

 

Služba je poskytována bezplatně.

NAZEV WEBU