Poradna rané péče 

Poslání

Posláním rané péče je podpora, pomoc a provázení v nepříznivé životní situaci rodinám s dítětem raného věku se zdravotním postižením (mentálním, pohybovým nebo kombinovaným) a rodinám s dítětem, jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu.

 

Cílová skupina

Rodina s dítětem/dětmi ve věku 0-7 let se zdravotním postižením (mentálním, pohybovým nebo kombinovaným) a rodina s dítětem/dětmi jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Působnost rané péče je správní obvod obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště.

 

Zásady poskytování sociální služby

 

Zásada důstojnosti

 

Respektuje individualitu dítěte a kulturní, sociální a výchovné zvyklosti každé rodiny.

 

Jedná s klientem v každé situaci dle zásad partnerství.

 

Klient včetně dítěte je pojímán jako subjekt, nikoli objekt péče a služby.

 

Prostor pro poskytování ambulantní formy služby raná péče je zařízen s ohledem

na důstojnost klienta.

Zásada ochrany soukromí klienta

Během konzultace v domácím prostředí klienta vstupuje pracovník rané péče pouze na ta místa, kam je zván.

Veškeré informace o klientovi jsou shromažďovány a dalším subjektům poskytovány pouze s jeho výslovným souhlasem.

Dokumentace je vedena v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Zásada zplnomocnění

Pracovník respektuje právo klienta na kvalifikované a objektivní informace a zodpovědnost klienta o sobě rozhodovat.

Služba raná péče podporuje právní vědomí klientů.

 

Klient vytváří a naplňuje společně s pracovníkem služby individuální plán služby.

Zásada nezávislosti

Služba raná péče podporuje schopnost klientů nacházet a využívat vlastní zdroje a schopnosti ke zvládnutí situace, v níž se nacházejí.

 

Služba raná péče je poskytována tak, aby se předcházelo vytváření závislosti klienta na službě, některé z jejích součástí, osobě klíčového pracovníka či dalších institucí.

Zásada práva volby

Klient se rozhoduje pro využívání či nevyužívání služby raná péče a spolurozhoduje o jejím konkrétním rozsahu a tvorbě individuálního plánu.

Zásada týmového přístupu a komplexnosti služeb

Služba raná péče je ze své podstaty interdisciplinární. Klient je členem interdisciplinárního týmu. Je přítomen rozhodujícím jednáním, která se ho týkají, podílí se na rozhodování a individuálním plánování služby.

Zásada přirozenosti prostředí

Služba raná péče ve své standardní podobě a rozsahu je poskytována klientům v jejich přirozeném prostředí.

 

Pracovníci služby raná péče volí takové pracovní postupy a metody, které podporují a posilují přirozené prostředí v rodině klientů i v komunitě takovým způsobem, kde je speciálního pouze tolik, kolik je nezbytně třeba.

 

Pracovník si s klientem domlouvá konzultace s ohledem na běžný chod, rytmus a potřeby rodiny.

Zásada kontinuity péče

V rámci ukončování péče je klient informován o návazných službách a je mu nabídnuto jejich zprostředkování v regionu.

 

Služby rané péče podporují sociální integraci dítěte a jeho rodiny v rámci komunity a regionu.

Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby

První kontakt

 • Vychází vždy od zájemce, a může mít písemnou, e-mailovou, telefonickou či osobní formu.

 • Obsahem prvního kontaktu je vzájemná výměna informací mezi sociálním pracovníkem a zájemcem o službu.

 • Na základě zjištěných informací, které poukazují na to, že zájemce o službu spadá do cílové skupiny, je domluven termín a čas, místo informačního setkání, a to buď v rodině zájemce nebo v prostorách rané péče.

 • Sociální pracovník informuje zájemce o možnosti přizvat si k informačnímu setkání dle svého uvážení také další osobu/osoby. Důvodem je průchodnost a transparentnost vzájemné komunikace, se kterou může další osoba pomoci.

 • Pokud v průběhu prvního kontaktu vyplyne, že zájemce nespadá do cílové skupiny a sociální služba nedokáže naplnit jeho potřeby, je zájemce na tuto skutečnost upozorněn a jsou mu nabídnuty jiné alternativy pomoci - kontakty na jiná střediska rané péče či jiná odborná pracoviště, která pomohou zájemci v řešení jeho situace.

 

Informační setkání

 • Probíhá v přirozeném prostředí zájemce o službu nebo v prostorách rané péče.

 • Zájemce je informován o službě, o podmínkách, jejím průběhu a ukončení služby, o financování služby.

 • Zájemci jsou předány v písemné podobě informační materiály o způsobu poskytování služby.

  Probíhá prvotní zjišťování potřeb zájemce o službu.

 • Domluvení dalšího postupu - zájemci je vždy ponechán dostatečný čas na rozmyšlenou, zda chce být klientem služby, přibližně 4 - 6 týdnů, dle přání zájemce lze čas na rozmyšlenou ještě prodloužit.

 • Zájemce si může připravit dotazy, související s poskytováním služby, které ho mohou napadat během doby do dalšího setkání, apod.

 • Zájemce o službu svůj zájem stvrzuje podpisem Žádosti o poskytnutí sociální služby, pokud se jedná o anonymního zájemce, pak ji zájemce potvrzuje identifikačním znakem – pořadovým číslem.

 • Ze schůzky je vyhotoven písemný záznam.

 

Vstupní jednání

 • Účastníci jednání:

  - rodina s dítětem se zdravotním postižením či rodina s dítětem jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu

  - sociální pracovník jako zástupce poskytovatele sociální služby, který jednání vede a podle potřeby se ho účastní i druhý pracovník rané péče .

 • Jednání probíhá v přirozeném prostředí zájemce nebo v prostorách rané péče.

 • Cílem je vyjednání a konkretizace potřeb zájemce a nabídka možností služby.

 • Pracovník z rozhovoru zjišťuje životní situaci rodiny, dále mapuje zdravotní a sociální schopnosti dítěte, dochází k posouzení vývojové úrovně dítěte.

 • Rozhovor je zaměřený na očekávání, potřeby a přání rodiny, zda a jak může být služba pro zájemce prospěšná.

 • Pokud se zájemce rozhodne stát klientem rané péče je s ním sepsána Smlouva o poskytování sociální služby.

 • Při vstupním jednání je určen klíčový pracovník.

 • Klientovi jsou předány v písemné podobě informační materiály o možnosti a způsobu podání stížnosti na kvalitu

poskytované služby.

 

Pravidla poskytování služby

 • Průběh služby raná péče je řízen aktuální potřebností klienta a zároveň možnostmi pracoviště rané péče (personálním zabezpečením) a provozní dobou pracoviště rané péče:

terén: po 13 - 18 hodin, čt 13 - 18 hodin, pá 13 - 18 hodin

ambulance: út 13 - 18 hodin, čt 7.30 - 11.30 hodin 

 • Frekvence schůzek je zpravidla 1 x za 3-4 týdny, kdy častější frekvence schůzek je možná na základě individuální potřebnosti klienta a po domluvě s pracovníkem rané péče.

 • Termíny schůzek se stanovují po vzájemné domluvě, a to osobní, telefonické či emailové.

 • Schůzky probíhají návštěvou pracovníka v přirozeném sociálním prostředí dítěte (terénní forma) a v Diakonii ČCE - středisku CESTA, Na Stavidle 1266, Uherské Hradiště (ambulantní forma).

 • Pokud se nemůže předem dohodnutá schůzka ze závažných důvodů na straně poskytovatele nebo klienta uskutečnit, jsou tito povinni tuto skutečnost oznámit druhé straně nejpozději 24 hodin před plánovanou schůzkou a domluvit náhradní termín. 

Popis služby

Naplnění základních činností ze zákona

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

- zhodnocení schopností a dovedností dítěte i rodičů, zjišťování potřeb rodiny a dítěte s postižením nebo znevýhodněním

- specializované poradenství rodičům a dalším blízkým osobám

- podpora a posilování rodičovských kompetencí

- upevňování a nácvik dovedností rodičů nebo jiných pečujících osob, které napomáhají přiměřenému vývoji dítěte a soudržnosti rodiny

- vzdělávání rodičů, například formou individuálního a skupinového poskytování informací a zdrojů informací, seminářů, půjčování literatury

- nabídka programů a technik podporujících vývoj dítěte

- instrukce při nácviku a upevňování dovedností dítěte s cílem maximálního možného využití a rozvoje jeho schopností v oblasti kognitivní, senzorické, motorické a sociální

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

- podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů

 

Sociálně terapeutické činnosti

- psychosociální podpora formou naslouchání

- podpora výměny zkušeností

- pořádání setkání a pobytových kurzů pro rodiny

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

- pomoc při komunikaci, nácvik dotazování a komunikačních dovedností, podpora svépomocných aktivit rodičů

- doprovázení rodičů při vyřizování žádostí, na jednání a vyšetření s dítětem, popřípadě jiná obdobná jednání v záležitostech týkajících se vývoje dítěte

 

Metody práce

Metody podpory vývoje dítěte

 • bazální stimulace

 • orofaciální stimulace

 • nácvik alternativní a augmentativní komunikace

Metody podpory rodiny

 • depistáž

 • poradenství

 • krizová intervence

 • terénní práce

 • svépomoc

Metody působení na společnost

 • mezioborová spolupráce

 • vzdělávání pracovníků rané péče

 • vzdělávání odborné a laické veřejnosti

 

Pravidla pro vyřizování stížností

Každý může podat stížnost – ústně, písemně, může ji zaslat poštou, e-mailem, telefonicky nebo dát do schránky na stížnosti. Stížnosti, připomínky a podněty mohou být i anonymní.

Nikdo nesmí být v žádném případě za stížnost trestán nebo jiným způsobem znevýhodněn. Klienti jsou informování o možnosti podání stížnosti a způsobu jejího vyřizování. Stížnosti řeší a závěrečné písemné stanovisko vydávají pracovníci služby.

Veškeré stížnosti řeší nezaujatě, snaží se nalézt pravdu, kompromis, usilují o nápravu.

Každý stěžovatel je písemně seznámen s vyřízením své stížnosti do 30-ti dnů. Odpověď na anonymní stížnost je vyvěšena na nástěnce. Stěžovatel má právo se proti vyřízení stížnosti odvolat a obrátit se na nezávislé instituce.

Kontaktní údaje:

Diakonie ČCE – středisko CESTA

Na Stavidle 1266

686 01 Uherské Hradiště

Telefon: 604 298 294, 572 557 273

E-mail: reditelstvi@strediskocesta.cz

 

Pravidla pro ukončení služby

 • Naplněním cíle uvedeného v dohodě o poskytování sociální služby. Pokud došlo k naplnění osobního cíle /cílů klientů stanoveném/ných ve smlouvě o poskytování sociální služby, může dojít k ukončení platnosti smlouvy. Nový cíl už není stanoven.

 • Uplynutím sjednané doby poskytování sociální služby. Pokud uplynula doba poskytování sociální služby, po kterou může být služba poskytována. Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách je služba rané péče poskytována nejdéle do 7 let věku dítěte.

 • Dohodou obou smluvních stran. Dohoda obou smluvních stran o ukončení platnosti smlouvy má písemnou podobu a je uzavřena ke sjednanému termínu. Důvod ukončení smlouvy je vždy písemně uveden.

 • Odstoupením od smlouvy o poskytování sociální služby. Klient může odstoupit od smlouvy kdykoli bez udání důvodu. Odstoupení má písemnou podobu.

 • Úmrtím klienta. K ukončení platnosti dohody dochází také v případě úmrtí klienta. Tato skutečnost je zanesena do dokumentace klienta.

 • Výpovědí ze stran poskytovatele. Výpověď ze strany poskytovatele lze uskutečnit pouze písemnou podobou. Výpovědní lhůta činí 30 dní a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž byla výpověď klientovi doručena. Poskytovatel musí uvést důvod výpovědi.

Důvody, pro které může poskytovatel smlouvu o poskytování služby vypovědět, jsou:

 • poskytovatel není nadále bez vlastního zavinění schopen poskytovat klientovi dohodnuté služby

 • v případě závažného porušení jednotlivých ustanovení smlouvy o poskytování sociální služby má poskytovatel právo odstoupit od smlouvy.

Ze strany poskytovatele je to zejména tehdy, když klient opakovaně a závažně porušuje pravidla slušného chování vůči sociálnímu pracovníkovi a nerespektuje vnitřní pravidla poskytovatele, k jejichž dodržování se zavázal.

 

Úhrady za služby

Služba je poskytována bez úhrady.

Fakultativní služby (jsou-li poskytovány)

Nejsou poskytovány.

Prostory, materiální a technické vybavení (bezbariérovost)

Služba rané péče je poskytována terénní formou – návštěvy v přirozeném sociálním prostředí dítěte a ambulantní formou ve středisku (Uh. Hradiště, Na Stavidle 1266). Prostory rané péče jsou bezbariérové a jsou vybaveny s ohledem na důstojnost klienta.

Kontaktní údaje:

Adresa služby:

Diakonie ČCE – středisko CESTA

Na Stavidle 1266

686 01 Uherské Hradiště

(budova bývalé MŠ ve Staré Tenici)

Pevná linka: 572 557 273 (kontaktní osoby: Mgr. Dana Štěrbová, PhDr. Stanislava Kebortová)

Mobil: 737 507 915 (kontaktní osoba: Mgr. Dana Štěrbová)

E-mail: rana.pece@strediskocesta.cz

 

Forma služby: terénní, ambulantní

 

Kapacita služby:

1 rodina v 1 okamžik - terénní forma

1 rodina v 1 okamžik - ambulantní forma 

Provozní doba: 

terénní forma:

pondělí: 13 - 18 hodin

čtvrtek: 13 - 18 hodin

pátek: 13 - 18 hodin 

ambulance:

úterý: 13 - 18 hodin 

čtvrtek: 7.30 - 11.30 hodin 

 

 

 

 

 

 

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha