Poradna rané péče 

POSLÁNÍ

Raná péče v Uherském Hradišti nabízí podporu, pomoc a provázení v nepříznivé životní situaci rodinám s dítětem raného věku (0 - 7 let) se zdravotním postižením (mentálním, pohybovým nebo kombinovaným) a rodinám s dítětem, jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu.

Služba rané péče je poskytována terénní formou – návštěvy v přirozeném sociálním prostředí dítěte a ambulantní formou v Diakonii ČCE Středisko CESTA, Na Stavidle 1266 v Uherském Hradišti. Působnost rané péče je správní obvod obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště.

Služba je poskytována bezplatně.

 

CÍLE

 • podpora zvýšení vývojové úrovně dítěte v oblastech, které jsou již postiženy nebo ohroženy
 • snížit negativní vliv zdravotního postižení dítěte nebo ohrožení jeho vývoje na rodinu a prostředí, ve kterém vyrůstá
 • posílit kompetence rodiny a snížit její závislost na sociálních systémech
 • vytvořit pro dítě, rodinu i společnost podmínky sociální integrace

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Rodinám s dítětem ve věku 0-7 let se zdravotním postižením (mentálním, pohybovým nebo kombinovaným) a rodinám s dítětem jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu.

 

ZÁSADY

Zásada důstojnosti

Zásada ochrany soukromí klienta

Zásada zplnomocnění

Zásada nezávislosti

Zásada práva volby

Zásada týmového přístupu a komplexnosti služeb

Zásada přirozenosti prostředí

Zásada kontinuity péče

 

Obsah služby

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Sociálně terapeutické činnosti

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

PRŮBĚH SLUŽBY

První kontakt

 • Vychází vždy od zájemce a může mít písemnou, e-mailovou, telefonickou či osobní formu.
 • Obsahem prvního kontaktu je vzájemná výměna informací mezi sociálním pracovníkem a zájemcem o službu.
 • Sociální pracovník zjišťuje při prvním kontaktu, zda zájemce spadá do cílové skupiny osob, kterým je sociální služba určena, a to:
 • zda je zájemcem o službu rodina s dítětem se zdravotním postižením a rodina s dítětem, jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu; zda je věk dítěte do 7 let; zda zájemce bydlí v regionu, kde je služba poskytována.
 • Sociální pracovník požádá zájemce o službu o sdělení jména a příjmení, adresy bydliště a telefonického (případně e-mailového) kontaktu.
 • Pokud si však zájemce o službu přeje zůstat v anonymitě, je jeho požadavek respektován, své nacionále nesděluje a zůstává anonymní.
 • Na základě zjištěných informací, které poukazují na to, že zájemce o službu spadá do cílové skupiny, je domluven termín, čas a místo informačního setkání, a to buď v rodině zájemce nebo ve středisku, případně si zájemce může zvolit i další místo vhodné pro jednání (např. bydliště prarodičů)
 • Sociální pracovník informuje zájemce o možnosti přizvat si k informačnímu setkání dle svého uvážení také další osobu/osoby. Důvodem je průchodnost a transparentnost vzájemné komunikace, se kterou může další osoba pomoci.
 • Pokud v průběhu prvního kontaktu vyplyne, že zájemce nespadá do cílové skupiny a sociální služba nedokáže naplnit jeho potřeby, je zájemce na tuto skutečnost upozorněn a jsou mu nabídnuty jiné alternativy pomoci - kontakty na jiná střediska rané péče či jiná odborná pracoviště, která pomohou zájemci v řešení jeho situace.

 

Informační setkání

 • Probíhá v přirozeném prostředí zájemce o službu nebo v prostorách rané péče.
 • Zájemce je informován o službě, o jejím průběhu a podmínkách, o ukončení atd.
 • Zájemci jsou předány v písemné podobě informační materiály o způsobu poskytování služby.
 • Probíhá prvotní zjišťování potřeb zájemce o službu.
 • Pracovník zjišťuje životní situaci rodiny, dále mapuje zdravotní a sociální schopnosti dítěte.
 • Domluvení dalšího postupu - zájemci je vždy ponechán dostatečný čas na rozmyšlenou, zda chce být klientem služby, přibližně 4 - 6 týdnů, na přání zájemce lze čas na rozmyšlenou ještě prodloužit.
 • Zájemce si může připravit dotazy související s poskytováním služby, které ho mohou napadat během doby do dalšího setkání.
 • Zájemce o službu svůj zájem stvrzuje podpisem žádosti o poskytnutí sociální služby. Pokud se jedná o anonymního zájemce, pak ji zájemce potvrzuje identifikačním znakem - pořadovým číslem.

 

Vstupní jednání

 • Účastníci jednání: rodina s dítětem se zdravotním postižením či rodina s dítětem, jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu; sociální pracovník jako zástupce poskytovatele sociální služby, který jednání vede (podle potřeby se ho účastní i druhý pracovník rané péče)
 • Jednání probíhá v přirozeném prostředí zájemce nebo v prostorách střediska.
 • Cílem je vyjednání a konkretizace potřeb zájemce a nabídka možností služby.
 • Pracovník z rozhovoru zjišťuje životní situaci rodiny, dále mapuje zdravotní a sociální schopnosti dítěte, dochází k posouzení vývojové úrovně dítěte.
 • Rozhovor je zaměřený na očekávání, potřeby a přání rodiny, zda a jak může být služba pro zájemce prospěšná.
 • Při vstupním jednání je určen klíčový pracovník.
 • Zájemci jsou předány v písemné podobě informační materiály o možnosti a způsobu podání stížnosti na kvalitu poskytované služby

 

Obsah první schůzky

 • Z jednání se zájemcem o službu pořizuje sociální pracovník písemný záznam („Záznam z jednání se zájemcem o službu“) v jednom vyhotovení, který je pak dále součástí osobní složky uživatele.
 • Pokud se zájemce nestane klientem služby, je Záznam z jednání se zájemcem o sociální službu uchováván dle platného střediskového dokumentu.

 

Následující jednání se zájemcem o sociální službu

 • Sociální pracovník projednává se zájemcem o službu jeho požadavky, očekávání, potřeby a osobní cíle. Prioritní jsou základní potřeby zájemce. Cíle se mohou stanovovat postupně, a to na základě dalšího vzájemného vyjednávání.

 

Kontaktní údaje:

Adresa služby:

Diakonie ČCE – středisko CESTA

Na Stavidle 1266

686 01 Uherské Hradiště

(budova bývalé MŠ ve Staré Tenici)

Pevná linka: 572 557 273 (kontaktní osoby: Mgr. Dana Štěrbová, PhDr. Stanislava Kebortová)

Mobil: 737 507 915 (kontaktní osoba: Mgr. Dana Štěrbová)

E-mail: rana.pece@strediskocesta.cz

 

Forma služby: terénní, ambulantní

 

Kapacita služby: 

3 rodiny týdně - terénní forma

2 rodiny týdně - ambulantní forma 

 

Provozní doba: 

terénní forma:

pondělí: 13 - 18 hodin

čtvrtek: 13 - 18 hodin

pátek: 13 - 18 hodin 

ambulance:

úterý: 13 - 18 hodin 

čtvrtek: 7.30 - 11.30 hodin 

 

 

 

 

 

 

NAZEV WEBU